dnes je 3.10.2022

Input:

Odôvodnenie výšky uloženej pokuty

30.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.02.1.9 Odôvodnenie výšky uloženej pokuty

Mgr. Samuel Rybnikár, PhD.

Orgán úradnej kontroly potravín je povinný pri ukladaní pokuty presne, jasne, zrozumiteľne a presvedčivo odôvodniť, ku akým skutočnostiam pri stanovení výšky pokuty prihliadol. Výška uloženej pokuty teda musí byť v každom rozhodnutí orgánu úradnej kontroly potravín dostatočne odôvodnená a musí byť odrazom konkrétnych okolností individuálneho prípadu. Kritériá pre určenie výšky pokuty sú stanovené výpočtom skutočností, ku ktorým je orgán úradnej kontroly potravín povinný prihliadnuť. Podľa ustanovenia § 28 ods. 9 zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách sú týmito skutočnosťami závažnosť, trvanie, následky protiprávneho konania, minulosť prevádzkovateľa a skutočnosť, či ide o opakované protiprávne konanie. Nakoľko ide o výpočet taxatívny, orgán úradnej kontroly potravín je povinný, realizujúc správne uváženie o konkrétnej